Výpověď a odstoupení od pojistné smlouvy, změna pojistitele

Soukromé pojištění může podle Zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů zaniknout několika níže uvedenými způsoby. Na konci článku najdete ke stažení i vzory výpovědí pojistných smluv.

Výpověď ke konci pojistného období

Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období. Pojistné období je časové období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí pojistné. Zpravidla se ve smlouvách na dobu neurčitou sjednává roční pojistné období. Je mylné se domnívat, že pokud platíte pojistné například ve čtvrtletních splátkách, že pojistným obdobím je čtvrtletí. Vždy je rozhodující jaké pojistné období máte sjednáno v pojistné smlouvě resp. v pojistných podmínkách. Výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.

Výpověď do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět také do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy bez udání důvodu. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Výpověď do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události

Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíc, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Uplatnění nesouhlasu se změnou výše pojistného

Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. V jiných případech nelze bez dohody s pojistníkem výši pojistného měnit, nestanoví-li zákon jinak. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.

Výpověď životního pojištění ze strany pojistitele

Pojistitel může životní pojištění vypovědět do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, dále již toto pojištění může vypovědět podle předchozích ustanovení pouze pojistník, nikoli pojistitel. Pojistitel (pojišťovna) smlouvu na životní pojištění po uplynutí 2 měsíců od data jejího uzavření smlouvu vypovědět nemůže.

Uplynutí doby

(1) Soukromé pojištění zaniká uplynutím pojistné doby. (2) U soukromého pojištění sjednaného na dobu určitou lze v pojistné smlouvě dohodnout, že uplynutím doby, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno, soukromé pojištění nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání soukromého pojištění nemá zájem. Pokud soukromé pojištění nezanikne, prodlužuje se za stejných podmínek o stejnou dobu, na kterou bylo sjednáno, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Výpověď pro nezaplacení pojistného

Nestanoví-li zákon jinak, zaniká soukromé pojištění dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik soukromého pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného. Lhůtu podle věty první lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit.

Dohoda o zániku soukromého pojištění

Pojistitel a pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku soukromého pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Odstoupení z důvodu neposkytnutí úplných či pravdivých informací

Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného soukromého pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů by pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má, za podmínek podle odstavce výše i pojistník, jestliže mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy, vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele se od zaplaceného pojistného odečítají i náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištění. Pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě jako pojistitel povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

Odstoupení od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku

Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví životních pojištění podle zvláštního právního předpisu, je pojistník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku, nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.

Pozor: Výjimka pro cestovní pojištění

Toto výše uvedené ustanovení se nedá použít na pojistné smlouvy spadající do pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním, jestliže byly tyto smlouvy sjednány na dobu kratší než 1 měsíc. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené fomou obchodu na dálku, vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil, a pojistník nebo pojištěný, který není současně pojistníkem, popřípadě obmyšlený, je ve stejné lhůtě povinen pojistiteli vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši zaplaceného pojistného.

Jiné důvody zániku soukromého pojištění

Soukromé pojištění zaniká dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce, nestanoví-li tento zákon nebo pojistná smlouva jinak.

Vzory výpovědí pojistné smlouvy

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

8 komentářů u Výpověď a odstoupení od pojistné smlouvy, změna pojistitele

 1. igor.igor napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s vypovězením pojistné smlouovy z důvodu zániku pojistného zájmu dle § 2810 Nového Občanského zákoníku? Jaké jsou podmínky této výpovědi, resp. je postačují pro vypovězení pojistné smlouvy ztrátou pojistného zájmu uvést ve výpovědi pouze tento důvod? Předpokládám, že pojistná smlouva v tomto případě zaniká dnem doručení oznámení o ztrátě pojistného zájmu. Je tedy možné pojistnou smlouvu oznámením o ztrátě pojistného zájmu pojišťovně vypovědět kdykoliv? Děkuji za zodpovězení dotazů.

  • Vladislav Mikmek napsal:

   Dobrý den,
   Nový občanský zákoník definuje jak důvody zániku pojištění, tak i jejich platnost, viz. Zánik pojištění, paragravy § 2802 – § 2810, případně § 2765. Ve výpovědi je nutné uvést z jakého důvodu pojistný zájem zanikl. Pojištění je tedy po zániku pojistného zájmu možné vypovědět kdykoliv. Smlouva zanikne dnem doručení oznámení pojišťovně.

 2. Katka napsal:

  Dobrý den, mám prosbu. máme nebo měli jsme životní pojištění. Dnes nám dorazil domů dopis s tím, že naše pojistka byla ukončená na základě výpovědi. Já ani manžel jsme nic nepodepisovali. Zjistili jsme, že za nás to podepsala pojišťovací agentka. Dá se udělat nějaké odstoupení od výpovědi? Ale ta pojistka je ukončená. Děkuji za odpověď s pozdravem Katka

  • Lucie Sitarová napsal:

   Dobrý den,
   Doporučujeme informovat Vaši pojišťovnu, že pojišťovací agentka bez Vašeho souhlasu a vědomí vypověděla Vaši pojistku, a že nesouhlasíte s výpovědí a přejete si ve smlouvě pokračovat. Zároveň doporučujeme podat na pojišťovací agentku u pojišťovny stížnost.
   Doufáme, že vše dopadne dobře, a přejeme Vám pěkný den,
   tým e-Finance

 3. Petra Malá napsal:

  Dobry den, mam aktualni dotaz – mela jsem pojisteni domacnosti u Wuestenrot. Tuto pojistovnu prevzala Allianz a prevzala take moji pojistnou smlouvu, ovsem bez meho vedomi a bez meho souhlasu. Dozvedela jsem se to az na zaklade toho, ze me kontaktoval jejich pravnik predzalobni upominkou, protoze jsem mela zaplatit pojistne. Allianz mi tvrdila, ze me kontaktovala, ovsem na adrese, ktrou jsem jim kdysi uvedla na smlouvu o penzijnim pripojisteni. Na smlouve, kterou prevzali od Wuestenrot jsem uvedla spravnou adresu – na tu me ovsem nikdo nekontaktoval.Domnivam se, ze ad1) nemaji narok me zalovat, protoze jsem nesouhlasila s prechodem k nim a pokud by mi to bylo dano radne na vedomi, smlouvu bych okamzite vypovedela jelikoz Allianz nesnasim a ad2)oni jsou povini respektovat co bylo ujednano v puvodni smlouve s Wuestenrotem jako korespondecni adresa a mne muze byt uplne ukradene, ze me kontaktovali na spatne korespondencni adrese ze sveho systemu. Muzete se k tomu prosim vyjadrit?

  • Lucie Sitarová napsal:

   Dobrý den,

   Ano, Allianz je povinna respektovat trvalou a korespondenční adresu původní smlouvy od Wustenrotu, kterou převzali.
   Doporučujeme kontaktovat Allianz s informací, že Vás kontaktovali na jinou (špatnou) adresu než je uvedena ve smlouvě a tím pádem jste nebyla informována o přechodu pod „křídla“ Allianz a nemohla učinit patřičné kroky, tzn. zaplatit nebo smlouvu vypovědět.

   Pěkný den,

   Michal Kořínek,
   pojišťovací a finanční poradce e-Finance

 4. Andrea napsal:

  Dobrý den,
  před 3 lety jsem se dostala do situace, kdy mi od pojišťovny přišly dopisy s informací o navýšení pojistné smlouvy o 100 Kč. Brala jsem to pouze jako informativní nabídku, jak to bývá např. u penzijního spoření. Po dobu 5 měsíců jsem tedy platila původní částku. Poté jsem se rozhodla pojištění zrušit. V pojišťovně jsem se dozvěděla, že dlužím pojišťovně 500 Kč. Částku jsem na místě zaplatila. Budu tedy patrně v registru dlužníků. Chtěla jsem se zeptat, o které se jedná? Půjde pouze o SOLUS nebo také i o BRKI popř. NRKI.

  Děkuji za informaci, Andrea

  • Lucie Sitarová napsal:

   Dobrý den,

   Je potřeba rozlišovat pokud Vám přijde z pojišťovny dopis s navýšením pojistného nebo nabídkou na valorizaci (obvykle u majetku, kdy se zvyšuje pojistné částka a přímo úměrně i výše pojistného).
   Pokud jste dlužila pojišťovně nějaké pojistné, tak to nemusí okamžitě znamenat, že Vám dluh zaznamenali do registrů.
   Doporučuji kontaktovat pojišťovnu, u které jste dluh měla, a zeptat se jich.

   Pěkný den,

   Michal Kořínek
   pojišťovací a finanční poradce e-Finance

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>